Tel. Información Parque:  682 34 85 56 (de 11:00 a 17:00 h)

Cerrado hasta la próxima temporada.


 

TAXAS

Existen dúas categorías de entrada para todos os tipos:

un para os días laborables e outra para fins de semana e festivos.

 

 

RIAQUAPARK CERCEDA

TAXA  NORMAL

 

  • De luns a venres

Adultos (máis de 12 anos):  8,00€

De 5-12 anos: 5,00€

De 0-4 anos : 1,00€

 

  • Sábado, domingo e festivos

Adultos (máis de 12 anos): 9,00€

De 5-12 anos : 6,00€

De 0-4 anos: 2,00€

 

Abono sete días

(NOMINATIVO E INTRANSFERIBLE)

Adultos (máis de 12 anos): 35,00€

De 5-12 anos: 21,00€

 

 

Taxas familia numerosa* y discapacidade superior a un 33%:

 

  • Diario

Adultos (máis de 12 anos): 6,00€

De 5-12 anos: 4,00€

De 0-4 anos : 0,00€

 

  • Sábado, domingo e festivos

Adultos (máis de 12 anos): 7,00€

De 5-12 anos  4,00€

De 0-4 anos 0,00€

 

  • Abono semanal

Adultos (máis de 12 anos): 27,00€

De 5-12 anos 18,00€

 

IMPORTANTE:

-Para a obtención dos descontos por familia numerosa, é imprescindible a acreditación desta condición no momento de aboar a entrada ó parque acuático, mediante a presentación do título de familia numerosa.

-As persoas que acrediten a condición de discapacidade superior a un 33% mediante a presentación do correspondente certificado de minusvalía, gozarán das mesmas bonificacións que as familias numerosas.

 


 

Polígono do Acevedo s/n - 15185 Cerceda - A Coruña. 43º10’27”N 8º28’13”W.

Tel. información parque: 682 34 85 56 (de 11 h a 17 h)

info@aquaparkcerceda.es